Regulamin

REGULAMIN SERWISU HIPERAUTOMATYZACJA.PL I KONFERENCJI HIPERAUTOMATYZACJA vol. III

I. DEFINICJE

1. Usługodawca - Fundacja „Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem” z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 105a/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 419526, NIP: 7252060488, REGON: 101419695.

2. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

3. Usługa - każda usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w oparciu o niniejszy regulamin, w serwisie internetowym HIPERAUTOMATYZACJA.PL.

4. Konferencja - Usługa pod pełną nazwą „Konferencja HiperAutomatyzacja vol. III”, będąca częścią projektu badawczego dotyczącego strategicznych i organizacyjnych aspektów robotyzacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwach działających w Polsce.

II. ZAKRES USŁUG

1. Konferencja odbędzie się w 100% zdalnie.

2. Link do dedykowanej platformy, na której odbędzie się Konferencja zostanie przesłany Użytkownikowi na 1 dzień przed jej przeprowadzeniem, na służbowe adresy poczty elektronicznej podane podczas rejestracji.

3. Konferencja będzie miała postać prezentacji produktów z zakresu hiperautomatyzacji.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Usług, są następujące:

a. połączenie z siecią Internet,

b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),

c. adres poczty elektronicznej.

2. Warunkiem uzyskania dostępu do Usług jest wypełnienie do dnia 20.02.2021 r. przez Użytkownika zgłoszenia internetowego. Po prawidłowym wypełnieniu zgłoszenia, w ciągu 3 dni roboczych Użytkownik otrzyma potwierdzenie rejestracji, a na 1 dzień przed terminem Konferencji spersonalizowane wejściówki. 

3. Udział w konferencji jest nieodpłatny.

4. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej sobczak@robonomika.pl

5. Usługodawca jest uprawniony do odwołania lub zmiany terminu Konferencji, jeżeli jej przeprowadzenie okazało się niemożliwe lub znacznie utrudnione. 

IV. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻTKOWNIKÓW

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

2. Dane osobowe Użytkowników - w postaci adresów poczty elektronicznej - będą przetwarzane przez Usługodawcę w następujących celach:

a. rejestracja na Konferencję, komunikowanie się w związku z Konferencją i udostępnianie materiałów po zakończeniu Konferencji,

b. prowadzeniu przez Usługodawcę i członków jego Zarządu projektów badawczych dotyczących strategicznych i organizacyjnych aspektów robotyzacji procesów biznesowych oraz hiperautomatyzacji w przedsiębiorstwach działających w Polsce,

c. informowania Użytkowników o kolejnych projektach badawczych w latach 2021-2022.

3. Dane osobowe Użytkowników nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa. W przypadku korzystania przez Usługodawcę z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych i ich odpowiedniego zabezpieczenia.

4. Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegały profilowaniu ani - na podstawie tych danych - nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do organizacji, obsługi i komunikowania się z Użytkownikiem w związku z Konferencją oraz przez okres niezbędny do realizacji badań i osiągnięcia ich celu oraz poinformowania Użytkownika o kolejnych projektach badawczych w latach 2021-2022.

6. Użytkownik ma prawo do dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje mu również prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOT. USŁUG

1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

3. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: sobczak@robonomika.pl.

4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.

5. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika.

6. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika pocztą elektroniczną niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.